Α΄ ΦΑΣΗ Γ΄ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α)

Μαθηματικά Γ΄ ΕΠΑΛ

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3